Haku

Helle-kirjastojen yhteiset kokoelmalinjaukset

Helle-kirjastojen kokoelma on kaikkien alueen lainaajien yhteisessä käytössä ja aineistoa voi varata maksutta kirjastosta toiseen. Kirjastot ovat sopineet yhteiset periaatteet, joiden mukaan hankitaan uutta aineistoa kokoelmaan sekä karsitaan ja varastoidaan vanhaa aineistoa.

Yleiset hankintaperiaatteet

Helle-kirjastojen aineistonhankinnassa noudatetaan kirjastolaissa asetettuja tavoitteita.
Monipuolinen ja uudistuva kokoelma edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä tiedon saatavuutta, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa. Se edistää myös elinikäistä oppimista sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kirjastoihin hankitaan aineistoa kattavasti huomioiden määrärahojen, tilojen ja eri aineistojen tarjonnan asettamat rajoitteet. Kokoelma tarjoaa sekä tietoa että elämyksiä ja virkistystä, ja se palvelee erilaisia käyttötarkoituksia: opiskelua, työtä ja vapaa-aikaa. Kokoelma on uudistuva, mutta säilyttää myös aineistoa, jota ei ole enää muualla saatavilla. Kirjastossa voi löytää uutta ja yllättyä.

Helle-kirjastojen kokoelma on monipuolinen ja moniääninen.
Hankinnassa huomioidaan eri ikä- ja kieliryhmät, mielipidesuunnat ja maailmankatsomukset. Tavoitteena on monipuolinen kokoelma molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankittavaan suomen- ja ruotsinkielisen aineiston määrään vaikuttaa eri kuntien asukkaiden kielijakauma sekä suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lainaus eri kirjastoissa. Aineistoa hankitaan pieniä määriä myös muilla kielillä, ja kokoelmaa täydennetään tarvittaessa lainoilla Monikielisen kirjaston kokoelmasta.

Kirjastoihin hankitaan sekä laajalevikkistä, paljon kysyttyä aineistoa että vähälevikkistä, pienempien asiakasryhmien tarpeita vastaavaa aineistoa.
Hankittaviin kappalemääriin vaikuttaa aineiston kysyntä, jota arvioidaan lainatilastojen perusteella. Hankittavat kappalemäärät päätetään siten, että ne vastaavat erityisesti pitkäaikaiseen kysyntään. Hetkellisiin kysyntäpiikkeihin pyritään vastaamaan lyhentämällä suositun uutuusaineiston laina-aikaa tilapäisesti. Varausjonoja seurataan säännöllisesti ja kysynnän perusteella hankitaan tarvittaessa lisäkappaleita.

Kirjastoihin hankittava aineisto tukee paikallista ja kansallista kulttuuria ja kokoelmilla on vahva suhde kulttuuriperintöön. Kirjastoihin hankitaan paikallisten kirjailijoiden teoksia ja paikallishistoriaa. Kokoelmiin hankitaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan myös vähälevikkistä, suurelle yleisölle vähemmän tuttua aineistoa.

Helle-kirjastot pyrkivät välttämään päällekkäisyyksiä hankinnoissaan harvemmin kysytyn aineiston osalta.
Kun eri kirjastot hankkivat keskenään eri nimekkeitä, yhteiseen kokoelmaan saadaan laajempi tarjonta esimerkiksi harrastekirjallisuutta, isotekstisiä kirjoja tai muuta kuin suomen- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta.

Eri Helle-kirjastoilla voi olla omia, yhteistä linjausta täydentäviä hankintaperiaatteita, joiden avulla vastataan paikallisiin erityistarpeisiin. Kirjastot voivat profiloitua osittain eri tavoin, kun erilaiset ja erikokoiset toimintaympäristöt ja käyttäjäkunnat otetaan huomioon aineistonhankinnassa. Tavoitteena on, että jokaisella Helle-kirjastolla on riittävä ja ajantasainen peruskokoelma aineistoa, joka on kysyttyä koko kirjastokimpan toiminta-alueella. Peruskokoelman lisäksi kirjastot voivat resurssien mukaan hankkia kattavammin erityisesti oman asiakaskuntansa tarvitsemaa aineistoa.

Kirjaston käyttäjät voivat jättää hankintaehdotuksia verkkokirjaston kautta valitsemansa kunnan kirjastoon. Hankintaehdotusten toteuttamiseen sovelletaan Helle-kirjastojen yleisiä hankintaperiaatteita sekä kirjastojen omia linjauksia.

Kirjastot voivat mahdollisuuksien mukaan ottaa vastaan kirjalahjoituksia.
Kukin kirjasto päättää itsenäisesti, ottaako se vastaan lahjoituksia ja kuinka suuria määriä. Lahjoituksiin sovelletaan samoja valintaperiaatteita kuin hankintoihinkin, eli kaikki lahjoitukset eivät päädy kirjaston kokoelmaan. Lahjoitetut kirjat voidaan myös lahjoittaa eteenpäin tai kierrättää.

Eri kirjastoaineistojen hankintaperiaatteet

Painetut kirjat

Kirjat muodostavat suurimman osan fyysisestä kirjastokokoelmasta. Helle-kirjastojen yhteisenä tavoitteena on hankkia vuosittain 300 kirjaa tuhatta asukasta kohden.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Kokoelma edistää lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa ja palvelee perheiden, koulujen ja päiväkotien tarpeita. Lasten- ja nuortenkirjojen hankinnassa huomioidaan koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyössä tarvittava aineisto koko kirjastoverkon tasolla. Suosittuja kirjasarjoja ja aihepiirejä käsitteleviä kirjoja hankitaan kirjastoon mahdollisuuksien mukaan useita kappaleita. Helle-kirjastojen yhteisenä tavoitteena on hankkia vuosittain yksi lasten- ja nuortenkirjanide yhtä alle 15-vuotiasta kohden.

E-aineistot

Helle-kirjastot hankkivat yhteisesti e-kirjoja ja äänikirjoja, elokuvia sekä musiikkia sisältävät e-aineistopalvelut. Osassa palveluista kokoelma on palveluntarjoajan valmiiksi määrittämä. Osassa palveluista lisenssien valinta ja hankinta tehdään keskitetysti koko Helle-kirjastokimpalle huomioiden samat hankintaperiaatteet kuin muunkin aineiston hankinnassa. Valinta tehdään niistä e-kirjoista ja äänikirjoista, joista on saatavilla lisenssi kirjastokäyttöön. E-aineistojen käyttöä seurataan säännöllisesti ja lainatilastojen perusteella arvioidaan, kuinka suuri osa aineistobudjetista käytetään e-aineistoihin. Yhteisten e-aineistojen lisäksi yksittäinen Helle-kirjasto voi hankkia omien asiakkaidensa käyttöön myös muita tietokantoja, esim. e-lehtipalveluita.

Lehdet

Kirjastoihin hankittavat sanomalehdet ovat luettavissa paikan päällä kirjastossa. Aikakauslehtiä voi varata kirjastosta toiseen. Helle-kirjastojen yhteisenä tavoitteena on hankkia vuosittain 12 aikakauslehtivuosikertaa tuhatta asukasta kohden. Lehtivalikoimaa täydennetään osassa kirjastoja e-lehtipalveluiden tarjonnalla.

Audiovisuaalinen aineisto

Kirjastot voivat hankkia DVD- ja Blu-Ray-elokuvia, CD-äänikirjoja, konsolipelejä sekä musiikkiaineistoa, kuten CD-levyjä ja nuotteja. Kaikki kirjastot eivät hanki kaikkia aineistolajeja. AV-aineiston hankintaa rajoittaa se, mitä nimekkeitä kirjastoille on tarjolla; esimerkiksi kaikki elokuvat eivät tule kirjastomyyntiin. DVD- ja Blu-Ray-elokuvien hankinta painottuu sellaisiin nimekkeisiin, joita ei ole yksinmyyntioikeuksien takia saatavilla kirjaston e-aineistopalveluissa.

Osassa kirjastoista on kokoelmissa myös Celian CD-äänikirjoja, ja kirjastoissa voi liittyä Celia-kirjaston verkkoasiakkaaksi. Celian aineistot on tarkoitettu vain niille henkilöille, joille painetun tekstin lukeminen on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi hankalaa.

Esineet

Kirjastot päättävät itsenäisesti kokoelmaan hankittavista esineistä, joita ovat esimerkiksi lautapelit ja liikuntavälineet. Esineet eivät pääsääntöisesti ole varattavissa kirjastosta toiseen, vaan ne lainataan niiden kotikirjastosta.

Aineistohankinnan rajoitukset

Joitakin aineistoja hankitaan Helle-kirjastoihin rajallisesti tai ei ollenkaan.

Kurssikirjoja hankitaan, jos niille on yleistä kysyntää ja kiinnostusta. Esimerkiksi rajattua aihetta käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta pyydetään muista kirjastoista kaukolainaksi sen sijaan, että sitä hankitaan Helle-kirjastojen omaan kokoelmaan. Pääsääntöisesti kirjastoon ei hankita peruskoulun ja lukion oppikirjoja tai kurssikirjoja muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Yksittäisissä kirjastoissa voi olla erilaisia linjauksia oppi- ja kurssikirjojen hankinnan suhteen, mikäli kirjastolla on erikseen sovittua yhteistyötä jonkin oppilaitoksen kanssa.

Omakustanteita hankitaan pääsääntöisesti vain kirjaston oman toiminta-alueen kirjailijoilta. Muun omakustannekirjallisuuden hankinnassa käytetään harkintaa.

Kirjastokäyttöön soveltumatonta aineistoa ovat esimerkiksi lelu- ja tarrakirjat tai monet täytettävät tehtävä- ja puuhakirjat. Kirjastoon pyritään hankkimaan fyysisesti laadukasta aineistoa, joka on käyttöiältään kestävää.

Aineistoa, joka ei ole saatavilla ei voida hankkia kirjaston kokoelmaan. Esimerkiksi kaikkia elokuvia, e-kirjoja ja e-äänikirjoja ei ole myynnissä kirjasto-oikeuksin. Painettua kirjaa ei välttämättä ole hankittavissa kirjastoon, jos se on loppuunmyyty.

Poistot

Uutuushankinnan vastapainoksi Helle-kirjastojen kokoelmista myös karsitaan aineistoa. Kirja tai muu kirjastoaineisto voidaan poistaa kokoelmasta, jos:

 • > se on huonokuntoinen, rikkinäinen tai likainen
 • > sen sisältö on vanhentunut: esim. tietokirjan tiedot eivät ole ajan tasalla tai se on korvattu uudella painoksella
 • > se on ollut kadonneena pitkään
 • > sen kysyntä on laskenut: kirjaa on voitu hankkia useampi kappale suuren kysynnän vuoksi, ja jos kysyntä myöhemmin laskee, ylimääräisiä kappaleita karsitaan
 • > sitä ei ole lainattu pitkään aikaan ollenkaan, tai lainoja on hyvin vähän verrattuna muihin vastaaviin kirjoihin
 • > aineisto ei mahdu enää hyllyyn: silloin poistoja tehdään vanhimmasta ja vähiten kysytystä aineistosta lähtien

Kirjaa tai muuta aineistoa ei kuitenkaan poisteta Helle-kirjastojen kokoelmasta kokonaan, jos:

 • > se on klassikko
 • > se on kulttuurihistoriallisesti tai paikallishistoriallisesti merkittävä
 • > se on sisällöltään kattava ja käyttökelpoinen kirja aiheesta, josta ei ole uudempaa kirjallisuutta saatavilla

Tällaisia kirjoja pyritään säilyttämään Helle-kirjastojen yhteisessä kokoelmassa vähintään kaksi kappaletta.

Kirjastot voivat myydä poistettua aineistoa oman hinnoittelunsa mukaisesti. Poistettua aineistoa ei voi varata, eikä aineistoa poisteta kokoelmasta asiakkaan pyynnöstä. Kirjastot voivat myös jakaa poistettua aineistoa ilmaiseksi tai lahjoittaa eteenpäin. Poistoaineisto, jota ei myydä tai lahjoiteta eteenpäin, lajitellaan jätekeräykseen.

Varastointi

Osa Helle-kirjastojen kokoelmista on siirretty kirjastojen varastoihin. Varastoaineistoa voi lainata ja siihen voi tehdä varauksia verkkokirjastossa. Kaikilla kirjastoilla ei ole omaa varastoa. Varsinaisten varastokokoelmien lisäksi joistain kirjastoista löytyy kausivarastoja, joissa säilytetään kausittain käytössä olevaa aineistoa, esimerkiksi joulukirjoja.

Helle-kirjastojen varastoissa säilytetään:

 • > pääosin suomen- ja ruotsinkielisiä kirjoja, tarvittaessa yksittäisiä kirjoja muilla kielillä
 • > eri kuntien paikallis- ja kotiseutuaineistoa
 • > kulttuurihistoriallisesti arvokasta aineistoa
 • > klassikoita, myös niiden eri kuvitus- ja käännösversioita

Varastoissa ei säilytetä:

 • > huonokuntoista aineistoa
 • > asiatiedoiltaan vanhentuneita tietokirjoja, jos kirjalla ei ole erityistä historiallista merkitystä

Jos teosta ei varastoida Helle-kirjastoissa ja se poistetaan kokoelmasta kokonaan, se toimitetaan valtakunnalliseen Varastokirjastoon, mikäli sitä ei ole Varastokirjaston kokoelmassa entuudestaan. Varastokirjastosta kirjan voi tilata kaukolainaan.